Säännöt

Savon kielen seura r.y.
Säännöt

1 § Nimi
Yhdistyksen, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä seura, nimi on Savon kielen seura r.y.

2 § Kotipaikka ja toimialue
Seuran kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toimialue savolaismurteiden alue.
Toimintaa voidaan ulottaa myös tämän alueen ulkopuolelle.

3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seuran tarkoituksena on:
1. Savon kielen ja savolaismurteiden tutkiminen ja hoitaminen.
2. Savolaisen puhekielen ja kirjoitetun kielen säilyttäminen ja kehittäminen.
3. Kirjailijoiden sanataiteen tutkiminen ja hyödyntäminen sekä
4. Savolaisen ilmaisun kaikinpuolinen tukeminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi harjoittaa, virittää ja tukea keräys-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi seura on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia sekä perustamaan
määrätarkoituksia varten rahastoja.

4 § Jäsenet
Seuran jäseneksi voi liittyä jokainen seuran tarkoitusta harrastava, hyvämaineinen Suomen kansalainen tai
suomalainen oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen. Seuran jäsenen hyväksyy hallitus.
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voidaan
määrätä eri jäsenryhmille eri suuruiseksi ja myös kertakaikkisena maksuna.
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti
seuran kokoukselle.
Jos jäsen on jättänyt täyttämättä jäsenyydestä johtuvat velvollisuudet, on hallituksella oikeus erottaa jäsen seurasta.

5 § Hallitus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, vähintään kahdeksan (8)
ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä 2-8 varajäsentä.
Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä ottamaan huomion murrealueen kattavuus.
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta niin, että puolet jäsenistä on vuosittain
erovuorossa. Ensimmäisen kerran erovuoroisuus määrätään arvalla ja tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron
mukaan. Toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy vuosikokoukseen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahaston hoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Kirjallinen kutsu on todisteellisesti lähetettävä hallituksen jäsenille viimeistään 7 päivää ennen kokousta.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai vähintään neljä hallituksen muuta jäsentä tai
varajäsentä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee pu-
heen johtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja, jompi kumpi yhdessä
sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

7 § Tilit
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun
loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viikon kuluessa.

8 § Kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10)
seuran jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30
päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Seuran kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä,
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee
päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § Kokousten koolle kutsuminen
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen kutsu on todisteellisesti lähetettävä seuran jäsenille
viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

10 § Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
kaksi äänten laskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsen-
maksun suuruus.
8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja.
9. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
10.Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä.
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi,
on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään
kahdenkolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa on seuran varat luovutettava Kuopion yliopistolle käytettäväksi seuran tarkoituksen
edistämiseen erillisenä rahastona. Rahaston hallinnosta päättää yliopiston rehtori.

12 § Muutoin noudatetaan, mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.